Patronat de Sant Roc

← Torna a la pàgina principal

Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL DE LA SEU ELECTRÒNICA O LLOC WEB MACIPS.CAT

MACIPS.CAT (http://www.macips.cat) és un domini del Patronat de Sant Roc d’Arenys de Mar, associació inscrita amb el número 34230 al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya,  amb NIF G64294754 i domicili al carrer Riera del Bisbe Pol, 71 d’Arenys de Mar, CP 08350 i adreça santroc@votdevila.cat, en que el Patronat de Sant Roc edita en multiplataforma. Mitjançant el domini MACIPS.CAT, l’entitat gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web MACIPS.CAT.

ACCÉS DELS USUARIS

L’accés i/o ús dels portals del Patronat de Sant Roc atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest Avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d’aplicació en els funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitat al portal MACIPS.CAT sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix poden existir funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l’usuari, aquest s’efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest Avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són titularitat del Patronat de Sant Roc els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal MACIPS.CAT, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva al Patronat de Sant Roc l’exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització del Patronat de Sant Roc, sense perjudici dels límits que estableix EL Reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual .

Reserva de drets: el Patronat de Sant Roc explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, el Patronat de Sant Roc s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions del Patronat de Sant Roc en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa del Patronat de Sant Roc.

Aquest Avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

Presentació d’una pàgina del portal MACIPS.CAT o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertany a MACIPS.CAT per mitjà  de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.

L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a MACIPS.CAT conforme a les disposicions vigents.

L’ús comercial dels continguts del lloc web MACIPS.CAT.

L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del Patronat de Sant Roc, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.

L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Patronat de Sant Roc, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà  visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu us personal i privat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquest portal Macips.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Patronat de Sant Roc, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: santroc@votdevila.cat, o a l’adreça del Patronat de Sant Roc, que consta al principi d’aquest Avís legal.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web MACIPS.CAT.

MACIPS.CAT no utilitza “cookies” o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de MACIPS.CAT, o per medició i dades d’audiències anònimes.

RESPONSABILITAT AMB RELACIÓ ALS CONTINGUTS

El Patronat de Sant Roc es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

El Patronat de Sant Roc no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal MACIPS.CAT.

El Patronat de Sant Roc no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

DRET D’EXCLUSIÓ

El Patronat de Sant Roc, d’Arenys de Mar, es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

COMPRES A LA BOTIGA EN LÍNIA

La compra de productes del Patronat de Sant Roc que es facin a traves d’aquest portal MACIPS.CAT serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà, l’acceptació per a rebre informació comercial de productes i serveis del Patronat de Sant Roc. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització al Patronat de Sant Roc per a aquest tipus de comunicacions, podent l’usuari revocar l’autorització  amb una comunicació per escrit en la forma que el Patronat de Sant Roc indicarà en cada cas.

GENERALITATS

El Patronat de Sant Roc perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

El Patronat de Sant Roc no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

El Patronat de Sant Roc podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Patronat de Sant Roc i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals del partit judicial d’Arenys de Mar.